කර්මාන්තශාලා සංචාරය

උසස් රසායනාගාර පරීක්ෂණ උපකරණ

රසායනාගාර පරිදර්ශනය

උපාංග පරීක්‍ෂා කිරීමේ උපකරණය අගුළු දැමීම

සිදුරු පරීක්‍ෂා කිරීමේ උපකරණය

බල-සංඛ්‍යාත සිදුරු ඉනොයිල් පරීක්ෂණ යන්ත්‍රය

ආතති බර පරීක්ෂා කිරීමේ උපකරණ

නිෂ්පාදකයාගේ දැක්ම