ස්පූල් පරිවාරක

  • Spool Insulators

    ස්පූල් පරිවාරක

    අඩු වෝල්ටීයතාවයකින් ක්‍රියා කරන බෙදා හැරීමේ ජාල වල භාවිතා වන පරිවාරකයක් විලංගු පරිවාරකයක් ලෙස හැඳින්වේ. මෙම පරිවාරකය ස්පූල් පරිවාරකයක් ලෙස ද හැඳින්වේ. මෙම පරිවාරක තිරස් නොහොත් සිරස් වැනි ස්ථාන දෙකක වැඩ කළ හැකිය. මේ වන විට බෙදා හැරීමේ කටයුතු සඳහා භාවිතා කරන භූගත කේබලය නිසා මෙම පරිවාරකයේ භාවිතය අඩු වී ඇත.